kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Kursy na uprawnienia TDT napelniania i oprozniania zbiornikow transportowych

Szkolenie realizowane na uprawnienia do obsługi/konserwacji wydawane przez transportowy dozór techniczny

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez TDT:

 • obsługi/konserwacji w zakresie wywrotnicy wagonowej;
 • obsługi/konserwacji w zakresie układnic magazynowych;
 • obsługi/konserwacji w zakresie przeciągarki wagonów po torach;
 • przewozów materiałów niebezpiecznych;
 • przewozów materiałów niebezpiecznych – konwojent;
 • rozładunku cystern i autocystern z materiałem niebezpiecznym.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez Transportowy Dozór Techniczny. Kurs kończy się egzaminem przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego na urządzeniu zamawiającego w oparciu o:
 
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z dn. 30 maja 20, poz. 1008);

Egzamin TDT składa się z części:
 
 • pisemnej testowej;
 • praktycznej (na urządzeniu zamawiającego).

Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dz. U. nr 178, poz. 1320).

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:
a) w zakresie obsługi:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego

b) w zakresie konserwacji:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego
Wymiar godzin teoretycznych i praktycznych: 32h