kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Szkolenia dla administracji

Szkolenia dla miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej

Cykl szkoleń szeroko omawiający zadania podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemu przemocy z uwzględnieniem praktycznych wskazówek w zakresie postępowania w ramach procedury Niebieskiej Karty, jako skutecznego elementu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy.

Szkolenia ponadto uwzględniają prawidłowy przebieg pierwszego kontaktu z osobą doświadczająca przemocy lub z osobą stosującą przemoc, sposób prowadzenia rozmowy w czasie spotkania grupy roboczej, tworzenie planu pomocy, wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, dokumentowanie działań zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej.

 • Superwizja pracy socjalnej dla ośrodków pomocy społecznej
 • Praca socjalna jako usługa pomocy społecznej (z uwzględnieniem Art.119 ust.1 Ustawy pomocy społecznej)
 • Ustalanie opłaty i osób zobowiązanych z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej, kierowania do DPS i na leczenie bez zgody oraz ubezwłasnowolnienia i sytuacji osoby ubezwłasnowolnionej w postępowaniu o pomoc społeczną.
 • Działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/grupy roboczej, jako skuteczna forma wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy
 • Dialog motywujący

Szkolenia 6 godzinne kierowane są do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudniających realizatorów pracy socjalnej, między innymi:
 • pracowników socjalnych
 • asystentów rodziny
 • koordynatorów pieczy zastępczej
 • specjalistów pracujących z rodzinami przeżywającymi kryzysy i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • opiekunów
 • terapeutów
 • konsultantów
 • interwentów
 • zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przeciwdziałanie korupcji w administracji rządowej i samorządowej

Odbiorcy szkolenia: Kadra kierownicza i pracownicy, w szczególności osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne oraz koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak:

 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych
 • Rozwiązania na szczeblu organizacji, zwiększające bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej i pracowników
Cel szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i unikania zagrożeń korupcyjnych, poznanie sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia korupcją, wdrożenie rozwiązań na szczeblu urzędu/jednostki, zwiększających bezpieczeństwo prawne pracowników i obniżające ryzyka.

Prowadzący:
Specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem w organach ścigania i ochrony porządku prawnego, podczas wykładu przedstawiający praktyczne przykłady bazujące na realnych sprawach.

Czas trwania:
2 h – szkolenie online w formie wykładu, pytań i dyskusji lub stacjonarne w siedzibie zamawiającego.